koszyk zakupów sklepu yoyotech.pl
Twój Koszyk
Niskie ceny gwarancja bezpieczeństwa
Title
Przejdź do treści

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne:
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://yoyotech.pl/ prowadzony jest przez firmę "YOYOTECH.PL" Sklep Wielobranżowy YOYOTECH.PL Czesław Janus  ul. Głogowa 2, 25-346 Kielce wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta Kielce. Regon 292672575 nr tel: 537 254 254

Definicje:
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://yoyotech.pl
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

Sprzedawca –  "YOYOTECH.PL" Sklep Komputerowy YOYOTECH.PL Czesław Janus  ul. Głogowa 2, 25-346 Kielce wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta Kielce. Regon 292672575

Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, nie jest wymagany do złożenia zamówienia

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze
zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego

Produkt - dostępny w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) paczkomaty
c) pocztę Polską S.A.
d) paczka w ruchu

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie yoyotech.pl

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 48 godzin
W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 4 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu, paragon lub faktura VAT
Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać kilka z możliwych sposobów płatności:
płatność za pobraniem w momęcie odbioru od kuriera zamówienia
płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
płatność gotówką przy odbiorze Produktu
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
Produkty wysyłane są w ciągu 6 do 72 godzin roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy z wyłączeniem płatności za pobraniem oraz płatności na miejscu w sklepie
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
odbiór osobisty,
Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
Koszty dostawy ponosi Kupujący.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA


W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
umów zawartych w drodze aukcji publicznej
umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący, natomiast sprzedawca zobowiązany jest pokryć najtańszy koszt przesyłki w jedną stronę
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
ZAKUP TOWARU NA FV
Brak możliwości zwrotu towaru zakupionego na Fakturę VAT
Jesli faktura była wystawiona na firmę, towar nie podlega zwrotowi, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na końcu tego dokumentu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest P.H.U. "YOYOTECH.PL" Sklep wielobranżowy YOYOTECH.PL Czesław Janus  ul. Głogowa 2, 25-346 Kielce wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta Kielce. Regon 292672575

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia w bazie danych zostają dane klienta które na prośbę klienta mogą zostać usuniuęte, wtedy pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres yoyotech@wp.pl lub kontakt telefoniczny
TEL: 7537 254 254

RODO
Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego YOYOTECH.PL

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest (YOYOTECH.PL Czesław Janus ul. Głogowa 2, 25-346 Kielce)
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie artykułu Art. 6 ust. 1lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych bedą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  • Państwa dane osobowe przechowywały będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania ,usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych moze skutkowć odmową realizacji zamówienia

Data ostatniej zmiany w regulaminie: 29.10.2018r.
Wróć do spisu treści